Algemene voorwaarden

DOWNLOAD ALS PDF

101Veiligheidsgroep.nl B.V. handelt onder de (gedeponeerde) handelsnamen 101BHV.nl, 101VCA.nl en BHVAmsterdam.nl. (hierna te noemen: 101Veiligheidsgroep).

 • Artikel 1: Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. 101Veiligheidsgroep: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 101Veiligheidsgroep.nl B.V., KvK 71473300, gevestigd en kantoorhoudende te (9723 TH) Groningen, aan het adres Rigaweg 26.
  2. Medewerker: de natuurlijke persoon die in dienst is van 101Veiligheidsgroep of namens 101Veiligheidsgroep betrokken is bij de uitvoering van een dienst of de levering van een zaak;
  3. Aanmelder: degene die zichzelf dan wel een ander aanmeldt voor een cursus, oefening of examen.
  4. Cursusgeld: trainingsgeld en/of examenkosten.
  5. Opdrachtnemer: 101Veiligheidsgroep zal telkens opdrachtnemer zijn indien zij een opdracht van een opdrachtgever aanvaardt. Door 101Veiligheidsgroep kan enkel een opdracht worden aanvaard wanneer deze aanvaarding geschiedt door een bevoegde medewerker van 101Veiligheidsgroep
  6. Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende (rechts)personen, die aan 101Veiligheidsgroep een opdracht verstrekt/verstrekken en een dienst wenst af te nemen van 101Veiligheidsgroep en tot wie een aanbod van 101Veiligheidsgroep is gericht.
  7. Deelnemer: degene die is aangemeld voor een Training bij 101Veiligheidsgroep en/of aan een Training bij 101Veiligheidsgroep deelneemt.
  8. Examen: een door of vanwege 101Veiligheidsgroep of door een derde af te nemen examen volgend op een Training.
  9. Training: een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in trainingsmateriaal en/of scholing. Dit kan ook een cursus, oefening, workshop, modulaire opleiding zijn.
  10. Open aanmelding: een Training georganiseerd door 101Veiligheidsgroep waaraan een ieder kan deelnemen.
  11. In Company: een Training waaraan men uitsluitend kan deelnemen indien men voldoet aan de toelatingscriteria die door de 101Veiligheidsgroep zijn gesteld.
  12. Out Company: een Training waaraan men uitsluitend kan deelnemen op een locatie van Opdrachtgever, indien men voldoet aan de toelatingscriteria die door 101Veiligheidsgroep zijn gesteld.
  13. Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen 101Veiligheidsgroep en aanmelder waarbij 101Veiligheidsgroep zich verplicht aan aanmelder een of meer Training(en) te leveren tegen betaling door aanmelder van de daarvoor geldende vergoeding.
  14. Onderhoud: het verrichten van inspectie-, controle-, reparatie- en/of vervangingswerkzaamheden aan de hand van de toepasselijke wet- en regelgeving en specificaties van de fabrikant van de zaak, waaronder begrepen het controleren van een zaak op goede werking, het controleren, testen en doormeten van apparatuur en indien nodig het opnieuw afstellen van een zaak en het vervangen van of het uitvoeren van reparaties aan een zaak.
 • Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, aanbieding en Overeenkomst (of offerte) tussen 101Veiligheidsgroep en Opdrachtgever, Aanmelder of Deelnemer (hierna gezamenlijk te noemen: Opdrachtgever) van de Training, waarop 101Veiligheidsgroep deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart.
  2. Door inschrijving voor een cursus aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Door inschrijving verklaart Opdrachtgever zich tevens bekend met deze algemene voorwaarden.
  3. Algemene voorwaarden van een Opdrachtgever zijn nimmer van toepassing op een tussen 101Veiligheidsgroep en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen, of de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst. Het is enkel mogelijk om van deze algemene voorwaarden af te wijken, wanneer dit schriftelijk wordt overeengekomen door partijen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan voorgaande niets af.
  4. Bij vernietiging of nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. De Opdrachtgever zal van 101Veiligheidsgroep een voorstel ontvangen ter zake (een) vervangende nieuwe bepaling(en), die zoveel als mogelijk zal/zullen aansluiten bij de nietige/vernietigde bepaling(en).
  5. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen 101Veiligheidsgroep en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
  6. Diensten die door 101Veiligheidsgroep worden geleverd zijn onder andere maar niet uitsluitend: het geven van veiligheidstrainingen, het geven van bedrijfshulpverlening (hierna: BHV) cursussen, het aanbieden van BHV producten, het geven van BHV advies en het verrichten van inspectie-, controle-, reparatie- en/of vervangingswerkzaamheden van producten/zaken.
 • Artikel 3: Aanmelding voor deelname aan, bestelling van een Training en totstandkoming Overeenkomst
  1. De aanmelding voor deelname aan een Training of bestelling van een Training kan zowel schriftelijk, via het internet als telefonisch geschieden. Het door 101Veiligheidsgroep in behandeling nemen van een aanmelding/bestelling geschiedt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud. 101Veiligheidsgroep kan te allen tijde een aanmelding of bestelling om haar moverende redenen afwijzen. Algemene voorwaarden 2022 2/11
  2. Iedere aanmelding/bestelling wordt bevestigd met een door 101Veiligheidsgroep te versturen bevestiging. In deze bevestiging worden de naam van de Training, deelnemers, de plaats en het tijdstip van de Training vermeld. De door 101Veiligheidsgroep verstrekte trainingsgegevens gelden onder voorbehoud.
  3. De opdrachtbevestiging heeft tot gevolg dat tussen Opdrachtgever en 101Veiligheidsgroep een Overeenkomst ontstaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
  4. Aan kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen in een opdrachtbevestiging of Overeenkomst kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
  5. Een Overeenkomst tussen 101Veiligheidsgroep en een Opdrachtgever komt tot stand wanneer een door het verstrekken van een opdrachtbevestiging door 101Veiligheidsgroep aan Opdrachtgever.
  6. Wanneer Opdrachtgever telefonisch een Training of bestelling plaatst bij 101Veiligheidsgroep, zal 101Veiligheidsgroep na afloop van dit gesprek een e-mail met opdrachtbevestiging zenden aan Opdrachtgever ter zake de schriftelijke bevestiging van de bestelling of het verzoek.
  7. Op basis van de opdrachtbevestiging wordt het aan de Training verbonden bedrag aan 101Veiligheidsgroep verschuldigd.
  8. Indien aanmelding voor een Training binnen 7 dagen voor aanvang van Training plaatsvindt, is deze bindend.
 • Artikel 4: Inhoud en duur van de Training
  1. 101Veiligheidsgroep zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, zoals van een goed opdrachtnemer verwacht mag worden.
  2. De inhoud van de Training stemt overeen met de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen. 101Veiligheidsgroep is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de Training, met dien verstande dat de in de opdrachtbevestiging weergegeven hoofdlijnen daardoor niet zullen worden verlaten.
  3. 101Veiligheidsgroep stelt het voor de Training benodigde lesmateriaal ter beschikking aan de Deelnemer, behoudens voor zover in de opdrachtbevestiging anders is weergegeven.
  4. Indien tijdens de Training blijkt dat de Deelnemer behoefte heeft aan uitbreiding van de dienstverlening zal deze uitbreiding en de daaraan verbonden kosten separaat aan de aanmelder worden geoffreerd en/of bevestigd.
  5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft 101Veiligheidsgroep het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  6. De duur van de Overeenkomst tussen 101Veiligheidsgroep en Opdrachtgever wordt mondeling of schriftelijk tussen partijen overeengekomen, tenzij uit de aard van de Overeenkomst de duur expliciet voortvloeit.
 • Artikel 5: Bijzondere bepalingen met betrekking tot 101Veiligheidsgroep In Company
  1. Een In Company opleiding wordt door 101Veiligheidsgroep georganiseerd op verzoek en na opdracht van de Opdrachtgever.
  2. De Opdrachtgever bepaalt in overleg met 101Veiligheidsgroep de toelatingscriteria voor deelneming aan de In Company opleiding. Hierbij kan niet worden afgeweken van wettelijke en/of overige verplichte gestelde eisen, bijvoorbeeld de geneeskundige verklaring van gezondheid die aan deelneming wordt gesteld.
  3. 101Veiligheidsgroep heeft het recht een Deelnemer te weigeren indien de Deelnemer, naar het inzicht van 101Veiligheidsgroep, niet voldoet aan de door 101Veiligheidsgroep gestelde toelatingscriteria, dan wel wanneer voor de opleiding een geneeskundige verklaring van gezondheid is vereist en deze door de Deelnemer niet kan worden overlegd.
  4. 101Veiligheidsgroep draagt zorg voor tijdige opgave van de namen, adressen en overige in verband met de opleiding vereiste informatie van een Deelnemer.
  5. Annulering/verplaatsing van een In Company opleiding is uitsluitend mogelijk met inachtneming van de voorwaarden die worden gesteld in artikel 6.
  6. 101Veiligheidsgroep is gerechtigd een cursus te mogen weigeren, wanneer er op een eigen locatie van Opdrachtgever geen mogelijkheid blijkt te zijn om de Training (op correcte wijze) te kunnen geven. 101Veiligheidsgroep heeft deze mogelijkheid onder andere, maar niet uitsluitend, wanneer een ruimte te klein is voor de door Opdrachtgever opgegeven Deelnemers. De kosten van de cursus worden wel in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
  7. Indien een Deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de volledige Training, is vervanging door een andere Deelnemer mogelijk, mits deze vervanger vóór het begin van de Training wordt aangemeld. Voor deze vervanging is Opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd. Opdrachtgever dient er wel op toe te zien dat de vervanger voldoet aan alle eisen tot deelneming, die door 101Veiligheidsgroep aan een Deelnemer zijn gesteld.
  8. Indien een Deelnemer is verhinderd en er is geen vervanger vóór het begin van de Training aangemeld, is Opdrachtgever het gehele aan de Training verbonden bedrag verschuldigd.
  9. Bij betaald parkeren op een locatie van een In Company opleiding worden deze kosten doorberekend aan de Opdrachtgever. Betaling dient te geschieden na afloop van de cursusof indien overeengekomen per factuur.
 • Artikel 6: Annulering en opschorting van Trainingen
  1. 101Veiligheidsgroep is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum te wijzigen of de Training te annuleren, bijvoorbeeld in geval van onvoldoende aanmeldingen of teveel afmeldingen. 101Veiligheidsgroep zal de aanmelder daarvan op een zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. 101Veiligheidsgroep zal voor zover mogelijk een nieuwe Training aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is of de Deelnemer daaraan de voorkeur geeft, zullen de reeds
   betaalde bedragen door opleider aan de aanmelder worden geretourneerd.
  2. Annulering van de Overeenkomst c.q. intrekking van de aanmelding door Deelnemer is alleen mogelijk met inachtneming van onderstaande voorwaarden:
   – Annulering kan alleen schriftelijk geschieden;
   – Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de Training is geen cursusgeld verschuldigd;
   – Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de Training is 100% van het cursusgeld
   – verschuldigd;
   – Bij annulering van een digitale Training na verstrekking van de inlogcode aan aanmelder/Deelnemer, is 100% van het cursusgeld verschuldigd;
   – Bij annulering van het examen geldt het van toepassing zijnde examenreglement;
  3. Bij annulering van een online aanmelding heeft een Deelnemer de keuze om tot 7 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos te kunnen annuleren of wijzigen of voor een bedrag van € 30,00 extra de cursus te kunnen annuleren of wijzigen tot 09.00 uur op de dag van de cursus.
  4. Opdrachtgever of Deelnemer kan tot 7 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos herplannen. Voor het herplannen van een cursus binnen 7 dagen voor aanvang wordt 50% excl. BTW van het cursusbedrag in rekening gebracht.
  5. Bij verhindering van deelname van een Deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde en de vervanger vóór het begin van de cursus wordt aangemeld. Voor deze vervanging is de Opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
  6. Bij wangedrag door Deelnemer of indien de Deelnemer in overtreding is met de gelden orde- en veiligheidsmaatregelen is 101Veiligheidsgroep gerechtigd de Deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de Deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.
 • Artikel 7: Betaling(stermijn), betalingsvoorwaarden en incasso
  1. 101Veiligheidsgroep brengt voor de ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, in het kader van de verstrekte Opdracht, aan deze het honorarium in rekening alsmede vergoeding voor gemaakte kosten, waaronder mede begrepen reis- en parkeerkosten. Te specificeren kosten, zoals reis- en parkeerkosten, worden apart in rekening
   gebracht en vermeld op de factuur.
  2. Alle prijzen van 101Veiligheidsgroep zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 101Veiligheidsgroep is gerechtigd elke wijziging van het BTW tarief aan Opdrachtgever en Deelnemer door te berekenen.
  3. Samen met de opdrachtbevestiging stuurt 101Veiligheidsgroep Opdrachtgever een factuur ter zake van de te volgen Training, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  4. Betaling van de factuur kan bij vooruitbetaling via iDeal of via een factuur voorafgaand aan de Training dan wel via een factuur na afloop van de Training.
  5. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door 101Veiligheidsgroep aangegeven bankrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De betaling geldt als ‘ontvangen’, vanaf het moment dat het te betalen bedrag is bijgeschreven op het door 101Veiligheidsgroep aangegeven rekeningnummer of wanneer een contante betaling aan 101Veiligheidsgroep is overhandigd onder afgifte van een betalingskwitantie.
  6. 101Veiligheidsgroep behoudt zich het recht voor om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten indien (tijdige) betaling door Opdrachtgever uitblijft. 101Veiligheidsgroep behoudt zich in dergelijke gevallen telkens het recht voor om de Overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de betalingsverplichting jegens 101Veiligheidsgroep op te schorten of om tot verrekening over te gaan met betrekking tot de betalingsverplichting jegens 101Veiligheidsgroep.
  8. Bij gebreke van betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van één of meerdere verplichting(en), voortvloeiende uit de Overeenkomst met 101Veiligheidsgroep, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Voorgaande zonder enig recht op korting of verrekening
   en conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  9. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van één of meerdere verplichting(en), voortvloeiende uit de Overeenkomst, zijn alle overige vorderingen van 101Veiligheidsgroep op de Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim, zonder ingebrekestelling, onmiddellijk in. In het geval van faillissement of surseance van betaling bij Opdrachtgever of toepassing van de WSNP op Opdrachtgever, worden de vorderingen van 101Veiligheidsgroep jegens Opdrachtgever direct opeisbaar.
  10. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het cursusgeld en daarmee in verzuim is komen te verkeren, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van € 75,00.
  11. Indien 101Veiligheidsgroep hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren voor uitvoering van de Overeenkomst, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
  12. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de lessen die deel uitmaken van de Training waarvoor hij staat ingeschreven, om welke reden dan ook, dan is er geen recht tot restitutie van het cursusgeld of een deel hiervan.
  13. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie, verrekening of inhouding op het verschuldigde bedrag, tenzij dit schriftelijk met 101Veiligheidsgroep is overeengekomen.
 • Artikel 8: Intellectuele eigendom en geheimhouding
  1. 101Veiligheidsgroep is te allen tijde enig rechthebbende ten aanzien van rechten van intellectueel eigendom op de aan de aanmelder en/of Deelnemer ter beschikking gestelde zaken, materialen en (elektronische) informatie, tenzij opleider schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.
  2. Alle door 101Veiligheidsgroep verstrekte stukken zoals, maar niet beperkt tot, aanbiedingen, beschrijvingen, lesmateriaal, adviezen en ontwerpen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van 101Veiligheidsgroep worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij de verstrekte stukken de strekking hebben om aan derden te worden geopenbaard.
  3. De aanmelder en/of Deelnemer verkrijgt uitsluitend een niet-overdraagbaar gebruiksrecht
   ten behoeve van de in de opdrachtbevestiging aangegeven Training(en).
  4. De aanmelder en/of Deelnemer zal de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden. Onder derden wordt tevens begrepen een ieder die niet is gelijk te stellen met de aanmelder.
  5. Het is de aanmelder en/of Deelnemer in geen geval toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie, de beveiliging daarvan of de daarbij behorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.
  6. De aanmelder en/of Deelnemer is te allen tijde gehouden de (inhoud van de) in lid 1 genoemde zaken, materialen en (elektronische) informatie geheim te houden en deze slechts te gebruiken voor het doel waarvoor ter zake aan hen een gebruiksrecht is verleend.
  7. Het is aanmelder en/of afnemer niet toegestaan op basis van de door 101Veiligheidsgroep verzorgde opleiding ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 101Veiligheidsgroep.
  8. Het is Opdrachtgever toegestaan foto’s film en/of video-opnamen te maken van de opleiding en/of Training.
 • Artikel 9: Klachtenregeling
  1. 101Veiligheidsgroep stelt alles in het werk om de kwaliteit van de geleverde diensten en zaken te waarborgen. Mocht Opdrachtgever desondanks een klacht hebben ten aanzien van de kwaliteit van de uitgevoerde dienstverlening en/of geleverde zaken, dan kan deze klacht uiterlijk tot 10 werkdagen na de uitgevoerde dienstverlening en/of geleverde zaken schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan 101Veiligheidsgroep. Doet Opdrachtgever/Deelnemer dit niet, dan kan de klacht niet langer aan 101Veiligheidsgroep worden tegengeworpen en wordt Opdrachtgever geacht hetgeen geleverd is goedgekeurd te hebben. 101Veiligheidsgroep is dan niet langer gehouden om de klacht in behandeling te
   nemen.
  2. Indien en voor zover een klacht met betrekking tot de uitgevoerde dienstverlening en/of geleverde zaken gegrond is, zal 101Veiligheidsgroe. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever gelijktijdig met de klacht kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienst niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal 101Veiligheidsgroep slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in deze algemene voorwaarden.
  3. Gebreken die direct aan het einde van de uitgevoerde dienstlevering en/of geleverde zaken zichtbaar zijn en/of geconstateerd kunnen of hadden moeten worden, moeten door Opdrachtgever direct worden gemeld aan 101Veiligheidsgroep. Doet Opdrachtgever dit niet, dan kan Opdrachtgever geen rechten meer ontlenen aan het in artikel 9.2 gestelde.
  4. U kunt de betreffende klacht digitaal indienen via de website www.101bhv.nl/klachten/ of via het e-mailadres info@101bhv.nl onder vermelding van uw naam, naam van het bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, uw klacht en de plaats en datum waarop de Training is gevolgd. 101Veiligheidsgroep streeft er naar binnen 48 uur een reactie te verstrekken.
 • Artikel 10: Overmacht
  1. 101Veiligheidsgroep is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade, indien 101Veiligheidsgroep haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen wegens een overmacht situatie.
  2. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, iedere omstandigheid waarmee 101Veiligheidsgroep ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening heeft kunnen houden ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst niet door 101Veiligheidsgroep kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, sabotage, energiestoring, overstroming,
   aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, stremmingen in het verkeer, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf.
  3. 101Veiligheidsgroep heeft in gevallen van overmacht telkens het recht om de overeengekomen termijnen waaronder, doch niet uitsluitend, de termijn voor levering, facturatie en aanmaning, op te schorten dan wel te verlengen. Indien opschorting of wijziging van termijnen onredelijk bezwarend is, zulks ter beoordeling van 101Veiligheidsgroep, heeft 101Veiligheidsgroep het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat zij gehouden kan worden om eventuele schade te vergoeden.
  4. Wanneer sprake is van een overmacht situatie, zal 101Veiligheidsgroep hiervan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever.
 • Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door 101Veiligheidsgroep verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van 101Veiligheidsgroep totdat volledige betaling hiervan heeft plaatsgevonden. 101Veiligheidsgroep heeft het recht van Opdrachtgever te verlangen (middels daartoe strekkende schriftelijke aanmaning) dat deze op door 101Veiligheidsgroep gewenste wijze
   zekerheid stelt voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen. Laat Opdrachtgever na aan een dergelijk verzoek te voldoen, dan is 101Veiligheidsgroep gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
  2. In het geval Opdrachtgever met één of meerdere verplichtingen in gebreke blijft, is 101Veiligheidsgroep bevoegd eventuele zaken van Opdrachtgever welke zij (nog) onder zich heeft onder zich te houden, totdat Opdrachtgever aan diens verplichtingen heeft voldaan. Eventuele opslagkosten komen in dat geval voor rekening van Opdrachtgever.
 • Artikel 12: (Beperking) aansprakelijkheid en schade
  1. Indien 101Veiligheidsgroep, door welke omstandigheden dan ook, een (dag)deel van een Training niet kan laten doorgaan, zal 101Veiligheidsgroep in overleg met de aanmelder of Deelnemer(s) dit onderdeel op een later tijdstip alsnog laten doorgaan.
  2. 101Veiligheidsgroep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een Training en/of het niet doorgaan van een trainingsdeel of trainingsdag(-deel).
  3. 101Veiligheidsgroep is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan bij of aan de aanmelder en/of de Deelnemer door of samenhangende dan wel op grond van de inhoud van het door opleider verstrekte lesmateriaal c.q. de door opleider gegeven lessen, adviezen en/of instructies. Het gebruik door aanmelder /Deelnemer van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen door de aanmelder/Deelnemer geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
  4. Indien 101Veiligheidsgroep en/of de door 101Veiligheidsgroep ingeschakelde personen aansprakelijk mocht(en) zijn, dan is de aansprakelijkheid uitsluitend beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.
  5. 101Veiligheidsgroep is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van diensten voor zover deze het gevolg zijn van het door 101Veiligheidsgroep niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van de diensten mag worden vertrouwd of schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld door of namens 101Veiligheidsgroep.
  6. Indien en voor zover 101Veiligheidsgroep aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade (zaakschade en/of persoonsschade) van de Opdrachtgever, is de omvang van de schadevergoeding beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van 101Veiligheidsgroep voor uitkering in aanmerking komt. Wanneer de desbetreffende verzekeraar niet uitkeert (om welke reden dan ook) of wanneer de desbetreffende verzekering geen dekking verschaft, is de aansprakelijk van 101Veiligheidsgroep beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs in de Overeenkomst tussen 101Veiligheidsgroep en Opdrachtgever, waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft.
  7. Iedere rechtsvordering van Opdrachtgever jegens 101Veiligheidsgroep verjaart door het enkele verloop van een jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering.
 • Artikel 13: Examen en certificaat
  1. Op alle door of vanwege 101Veiligheidsgroep verzorgde of georganiseerde examens is een examenreglement van toepassing dat door 101Veiligheidsgroep aan de Deelnemers van de Training zal worden verstrekt, voorafgaand aan de Training/cursus of ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
  2. In het geval examens door derden worden afgenomen zal 101Veiligheidsgroep zich inspannen de Deelnemers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren.
  3. Deelnemers aan een Training en/of examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent, een Medewerker, of medewerker van het extern examenbureau, te legitimeren conform de eisen van de Wet op de Identificatieplicht.
  4. In die gevallen waarin de van kracht zijnde examenreglementen niet voorzien beslist de opleider van 101Veiligheidsgroep.
  5. 101Veiligheidsgroep behoudt zich het recht voor om de uitslag en het eventueel behaalde diploma, verklaring of certificaat niet eerder te verstrekken alvorens het cursus- en of examengeld volledig is voldaan.
 • Artikel 14: Onderhoud
  1. Tenzij anders bepaald, wordt een Overeenkomst ten behoeve van Onderhoud aangegaan voor onbepaalde tijd en vangt het aan op de datum zoals vermeld in de Overeenkomst. In ieder geval wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangevangen op de dag waarop door 101Veiligheidsgroep de eerste werkzaamheden ten behoeve van Onderhoud zijn verricht.
  2. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is 101Veiligheidsgroep verplicht periodiek Onderhoud te verrichten met betrekking tot de overeengekomen zaak/zaken van de Opdrachtgever.
  3. Tenzij het om een Overeenkomst voor bepaalde tijd gaat, kunnen 101Veiligheidsgroep en Opdrachtgever te allen tijde de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  4. Het tijdstip van het Onderhoud wordt van tevoren schriftelijk of telefonisch kenbaar gemaakt, waarbij de voorkeuren van de Opdrachtgever zo veel mogelijk in acht worden genomen.
  5. Opdrachtgever kan een afspraak tot Onderhoud kosteloos annuleren tot 7 dagen voorafgaand aan de afspraak. Indien Opdrachtgever de afspraak tot Onderhoud niet heeft geannuleerd en 101Veiligheidsgroep het Onderhoud niet kan verrichten, is Opdrachtgever gehouden de hieraan voor 101Veiligheidsgroep verbonden kosten te vergoeden.
  6. Door 101Veiligheidsgroep in verband met het Onderhoud vervangen van (onderdelen van) materialen of zaken, worden aan Opdrachtgever overgedragen, indien dit bij het geven van de opdracht tot Onderhoud uitdrukkelijk is verzocht. Is dit niet het geval dan wordt Opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze (onderdelen van) materialen en zaken ten gunste van 101Veiligheidsgroep, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien noodzakelijk en/of wenselijk, is 101Veiligheidsgroep gerechtigd de vervangen (onderdelen van) materialen en zaken te doen vernietigen. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
  7. 101Veiligheidsgroep verricht geen Onderhoud aan (onderdelen van) materialen of zaken, die naar het redelijk oordeel van 101Veiligheidsgroep niet op een veilige manier bereikbaar zijn.
  8. Voor het Onderhoud is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan 101Veiligheidsgroep, gebaseerd op het door 101Veiligheidsgroep daadwerkelijk aantal Onderhouden materialen en zaken, materiaalverbruik en de bestede arbeidstijd tegen de door 101Veiligheidsgroep en met Opdrachtgever overeengekomen tarieven, zoals neergelegd in de Overeenkomst.
 • Artikel 15: Persoonsgegevens
  1. Indien en voor zover 101Veiligheidsgroep bij de uitvoering van de opdracht genoodzaakt is algemene persoonsgegeven te verwerken, neemt zij de hiervoor geldende regels in acht, welke voortvloeien uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG). In dat kader behandelt 101Veiligheidsgroep persoonsgegevens als bedoeld in de AVG op vertrouwelijke wijze.
  2. 101Veiligheidsgroep draagt er zorg voor dat zij telkens de meest recente regelgeving in acht neemt, als het gaat om de verwerking van algemene persoonsgegevens.
  3. Met het verstrekken van een opdracht aan 101Veiligheidsgroep dan wel het aangaan van een Overeenkomst met 101Veiligheidsgroep, geeft Opdrachtgever toestemming aan 101Veiligheidsgroep om, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, algemene persoonsgegevens te verwerken
 • Artikel 16: Wijziging van de Algemene Voorwaarden
  1. 101Veiligheidsgroep heeft telkens het recht om haar algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen.
  2. Wanneer 101Veiligheidsgroep haar algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigt, worden deze gewijzigde voorwaarden geacht te zijn aanvaard indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem/haar zijn toegezonden of kenbaar zijn gemaakt/geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
  3. 101Veiligheidsgroep behoudt zich het recht voor om, wanneer Opdrachtgever binnen de in lid 2 gestelde termijn aangeeft niet in te stemmen met de wijziging(en), de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 • Artikel 17: Rechts- en forumkeuze
  1. Op alle overeenkomsten en geschillen voortvloeiende uit en/of samenhangende met deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen in de zin van artikel 11 lid 1 van deze algemene voorwaarden.
 • Artikel 18: Vindplaats van de algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
  2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met 101Veiligheidsgroep.

Neem contact met BHVAmsterdam.nl op

Elk bedrijf is anders en heeft te maken met verschillende risico’s. Neem contact met ons op voor meer informatie. Bel naar 020-2616733 of stuur een e-mail naar info@bhvamsterdam.nl.